top of page

KVKK ve Dahası

Kişisel verilerin korunması ve aydınlatma

İçerik Yazarlığı

The Brand Planet sitesinde yer alan tüm İçerikler temin eden tüm içerik sağlayan İçerik Yazarlığıaçısından geçerli ve bağlayıcıdır.


İçerik Yazarlığı yapan/ yapacak, kendileri tarafından temin edilecek olan/ temin edilen İçeriklere ilişkin, başta fikri ve sınai mülkiyet hukuku olmak üzere, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmiş olduklarını, bunlara ilişkin her türlü talep, iddia ve hukuki işlemlerin tek muhatabı olduklarını ve bunlarla ilgili The Brand Planet’i işbu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


The Brand Planet için temin edilen İçerikleri kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmadığı gibi yer ve/veya bağlantı sağladığı İçeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


The Brand Planet’in içerik standartları nelerdir?

The Brand Planet ile sözleşme imzalamış olan yazarların ve sağladıkları tüm içeriklerin asgari aşağıdaki kural ve şartlara uygun olmasını beklemektedir. Bu kapsamda İçerik Yazarlığıyapan kişi(ler) aşağıdaki hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ile, İçerikler’in aşağıdaki maddelere uygun olmaması doğrultusunda İçerik Yazarlığıtarafından paylaşılan İçerik dışı bilgi ve belgelerin beklenilen standartları sağlamaması ve/veya aşağıda İçerikler dışında sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, The Brand Planet’in, her zaman için, herhangi bir süre vermeksizin, herhangi bir gerekçe bildirmeksizin, herhangi bir yükümlülüğe girmeksizin, İçerik Yazarlığı yapan kişi(ler), yazarlık ile ilgili başvurularını ve/veya İçeriklerini kabul etmeme hakkına sahip olduğunu, içerikleri The Brand Planet’in web sitesinden geçici ve/veya kalıcı olarak kaldırabileceğini ve bunlarla sınırlı olmaksızın ayrıca İçerikleri dilediği şekilde yerleştirme, sıralama, düzenleme, tasnif ve kategorize etme hakkı olduğunu, bu tür tasarruflar sebebi ile The Brand Planet’ten hiçbir surette hak, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabilirücu beyan, kabul ve taahhüt eder.


—İçeriklerin din, dil, ırk ayrımına sebebiyet veren, hukuka, genel ahlaka ve toplum düzenine aykırı olan, herhangi bir özel ya da kamu kurumunu, 3. kişiyi hedef alan kelime, görüntü, ses vs. içeriklerin (bilgi, soru, anket, eser vs dahil.), mesajları içermemesi,

—İçeriklerin, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlara İlişkin Kanun, 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu vesair ilgili mevzuata aykırı olmaması, herhangi bir surette ihlal edici unsur taşımaması,

—İçeriklerin, herhangi bir telif hakkını, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ihlal etmemesi,

—İçeriklerin kişilik haklarına, kişisel verilerin korunmasına ve özel hayatın korunması ilkelerine aykırı olmaması,

—İçerik Yazarlarının kendisinin, grup ve/veya iştirak şirketlerinin ve/veya bunların ortaklarının, çalışanlarının, yetkililerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve/veya bunları temsil ve ilzama yetkili kişilerin; suç teşkil edecek nitelikte 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Kanun Hükmünde Kararnameler ve sair ilgili mevzuat kapsamında ulusal/uluslararası güvenliği, kamu düzenini ihlal eden faaliyet ve eylemlerde bulunduklarına ve/veya anılan faaliyetlerde bulunan kişi veya kurumlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunduklarının The Brand Planet tarafından değerlendirilmesi ve/veya buna ilişkin herhangi bir resmi makam kararının (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, gerçek kişiler hakkında gözaltı, tutuklanma, hükümlülük kararı verilmesi; emniyet/güvenlik birimleri veya savcılık makamınca soruşturma açılması; tüzel kişilere ise kayyum atanması hakkında karar verilmesi v.b.) alınmış olması,

—İçeriklerin kısmen ve/veya tamamen kaldırılmasına ilişkin 3. kişilerden, kurum ve kuruluşlardan, adli ve idari mercilerden yazılı ve/veya dijital mecralar vasıtasıyla bildirim gelmesi durumunda içeriğin kaldırılabileceği.

The Brand Planet adlı web adresi için içerik sağlamanız ile birlikte yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.


bottom of page