Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Uluslararası Pazar

Uluslararası pazar [international market]: Ülke sınırlan dışındaki tüm pazarlardır. Bir­birinden çok farklı sayısız pazarı kap­sar. Bu pazardaki talep, yine demog­rafik ve ekonomik faktörlerle tüketi­ci özelliklerine göre değişir. Özellikle o ül­ke halkının örf ve adetleri, hayat tarzla­rı, ülkenin tabii yapısı ve iklimi vs. Bu se­beple her ülke ayrı mallara ve hizmetle­re ihtiyaç duyabilir. Onların nelere ihti­yaç duyduğu ekonomik/hukuki/siya­si, sosyokültürel ve iş çevresinin ayrıntılı şekilde incelenmesiyle anlaşılabilir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.