ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ü

Ürün Dönemleri Hipotezi

Bir mal yeni mal durumundan eski mal biçimindeki yaşam dönemine geçerken üretimin coğrafi yeri de değişir. Teknolojik yenilikler ve yeni malların geliştirilmesi ileri sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşir. Bu yüksek derecede eğitilmiş işgücünün ve AR-GE’ye yapılan nisbeten yüksek harcamaların bir sonucudur.


  1. Yeni mallar ilk a şamada az miktarda ve yurt içi piyasaya yönelik ve pazara yakın üretilir. Ürünün geli ştirilmesi temel amaçtır.

  2. Ürün olgunla şır, üretim artar, ihracat ba şlar, üretim teknolojisi hala tek üretici firmanın elindedir.

  3. Üretim teknolojisi standartla şır. Firma yurt içinde ve dışında teknoloji lisansı vermeyi karlı bulur. Malın lisansını alan dü şük maliyetli yeni üreticilerin ihracat piyasalarını ele geçirmeleri ile yenilikçi ülkenin ihracat hızı azalır.

  4. Yenilikçi ülke yerli üretimden vazgeçer, ithalat yapar. Üretimi sınırlandıran lisanslar kalkar, mal ve teknolojisi serbest mal halini alır. Yenilikçi ülke üretimi azalır.

  5. Yenilikçi ülke tamamen bu malın üretiminden çekilir. Tüketim ithalat ile kar şılanır. Yeni teknolojik bulu şlar devreye girer. (tekstil, elektronik ürünler)

Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon